Muhasebe

KDV Hesaplama Aracı (KDV Dahil ve Hariç) (2018 Güncel Verilerle)

Aşağıdaki KDV hesaplama aracında KDV hesaplama şeklinizi seçtikten sonra hesaplama için sizden istenen gerekli bilgileri giriniz ve hesapla butonuna basınız.

Hesaplama yaptıktan sonra sayfanın devamında KDV Hesaplama (KDV Dahil, KDV Hariç) ile ilgili sıkça sorulan soruların yanıtlarını ve ziyaretçilerimizin KDV Hesaplama (KDV Dahil, KDV Hariç) aracı ile ilgili yorumlarını bulabilirsiniz. Dilerseniz siz de kendi yorumunuzla katkıda bulunabilirsiniz.

Hesaplama Sonuçları
KDV Hesaplama
* Doldurulması zorunlu alanlar.


  1. Örn. 1250,75


KDV (Katma Değer Vergisi) Nedir, Ne Demektir?

01.01.1985 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan Katma Vergisi Kanunu’nun temelini, mal ve hizmetlerin üretiminden başlayarak tüketimine kadar tüm safhalarda uygulanması ve her safhada yaratılan katma değerin vergilendirilmesi oluşturur.

Mükellefler vergiye tabi faaliyetler üzerinden hesapladıkları Katma Değer Vergisi’nden, kendilerine yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin yüklendikleri KDV’yi indirmekte, aradaki müspet farkı vergi dairesine yatırmaktadırlar. Hesaplanan verginin yüklenilen vergiden az olması halinde indirilemeyen kısım Katma Değer Vergisi Kanunu’nu gereğince sonraki döneme devredilmektedir.

KDV; ekonomide yer alan üretim zincirlerinin tüm aşamasında vergi alınması sebebiyle yayılı bir muamele ve satış vergisi niteliğindedir.3 Aynı zamanda en sık uygulanan dolaylı vergi türüdür. Avrupa Birliği ülkeleri, 1967 yılında KDV’yi ortak harcama vergisi olarak kabul etmiş ve uygulamaya başlamışlardır. Türkiye’de ise 1984 yılında 3065 sayılı kanunla kabul edilmiş ve 1985 yılı başından itibaren uygulanmaya başlamıştır. Bu şekliyle Avrupa Birliği’nin KDV konusundaki direktifleriyle çizilen ortak KDV sistemi ile uyum göstermektedir.

Ülkemizde yapılan her türlü mal veya hizmet tesliminde, mal veya hizmeti teslim alanın teslim edene ödediği vergi, malın üretiminden tüketimine kadar geçen süre içinde kazandığı katma değer üzerinden alınır. Bu özelliği ile KDV tüketim vergisi niteliğindedir. Katma Değer Vergisi, vergiye tabi olan mal veya hizmetin satış değerine uygulanır. Bu uygulama tüm aşamalar için yapılır. Satıcı, sattığı mal ve hizmetlere KDV’yi uygulayarak malını o uyguladığı KDV oranında yüksek fiyattan satar. Satıcı, böylelikle alıcıdan tahsil ettiği KDV’yi, Vergi İdaresine ödemekle sorumlu olur. Fakat o da ödediği KDV’yi, ödeyeceği KDV tutarından indirim konusu yapabilir. Satıcının müşterisi de aynı yolu kullanarak vergiyi nihai tüketiciye doğru yansıtmış olacaktır. Diğer bir ifadeyle, her satış aşamasında vergi, daha artarak ileriye doğru aktarılacaktır. Dolayısıyla zincirin son aşamasında bulunan nihai tüketici tüm vergi yükünü üstlenmiş olacaktır. Zincirin diğer aşamasındaki satıcılar üstlenici değil, yansıtıcıdırlar. Herhangi
bir vergi yükü üstlenmiş olmazlar. KDV oranları, her mal ve hizmete farklı uygulanabilir. Bazı mal ve hizmetlerde ise
sıfırdır.

KDV’nin Konusu?
Verginin konusu, üzerine vergi konulabilen ekonomik, iktisadi kıymet veya servet niteliğindeki unsurlar oluşturur.8 Kısaca, vergi alınabilecek her şey verginin konusudur. Verginin konusu soyut bir kavramdır. Gelir Vergisi Kanunu’na göre verginin konusu, “gerçek kişinin mali bir yıl içine elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.”
Bu kazanç ve iratlar; ticari kazanç, zirai kazanç, ücretler, serbest meslek kazançları, gayri menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardır.10 Kurumlar vergisinin konusu “kurum kazancı”11, emlak vergisinin konusu, “Türkiye sınırları içinde bulunan arazi bina ve arazilerdir.”

Veraset ve intikal vergisinin konusu “servet transferleri üzerinden alınan vergiler” oluşturur. Motorlu taşıtlar vergisininin konusu ise, motorlu taşıtlara sahip olunması oluşturur.

KDV’ye tabi işlemler, KDVK’nun 1 inci maddesinde yazılı teslim, hizmet, ithalat ve diğer işlemlerdir. Bu işlemlerin KDV’ye tabi olabilmesi için; işlemlerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yapılmış olması gerekir. İşlemlerin Türkiye’de yapılmış sayılmasına ilişkin esaslar kanunun 6 ncı maddesinde; “Malların teslim anında Türkiye’de bulunması, hizmetin Türkiye’de yapılması veya hizmetten Türkiye’de faydalanılması” şeklinde belirtilmiştir.
1. Maddede ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan tüm teslim ve hizmetler KDV’ye tabi tutulmuştur.
2. Maddede her türlü mal ve hizmet ithali vergi kapsamına alınmıştır.
3. Maddede ise diğer faaliyetle kapsamında “posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetlerle radyo ve televizyon hizmetleri”, “her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması”, “profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarış ve yarışmaların tertiplenmesi”, “müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar”, “10.02.2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’na göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedi temsil ettiği ürünü depodan çekecek olana teslimi”, “Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerini taşımaları, “Gelir Vergisi Kanunun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri”, “Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabii olan ve yahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli
kuruluşların veya bunlara ait ve tabi diğer müesseselerin, ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri” ve “rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetler” oluşturmaktadır.

Katma Değer Vergisi’ni Doğuran Olay
Vergi kanunlarında vergi borçlusunun ve vergi konusunun belirlenmesi mükellef için vergi borcunun, devlet içinde vergi alacağının doğması için yeterli olmamaktadır. Ev sahibi olmayan bir kişi emlak vergisi mükellefi olmayacağı gibi makili veya tasarruf edeni olmayan bir ev de vergi borcunu doğurmamaktadır. Vergi borcunun doğabilmesi
için kanunlarda belirtilen vergi mükellefi ve vergi konusunun ilişkili olması gerekmektedir. Bu ilişkiye vergiyi doğuran olay adı verilir. Vergi doğuran olay farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bir olay, bir durum, bir fiil olabileceği gibi bir üretim, bir sözleşme, bir tüketim de olabilir.

Vergi Usul Kanunu’nun 19.maddesinde, “Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun gerçekleşmesi ile doğar” biçiminde tanımlanmıştır. Malın tesliminden ya da hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri bir belgenin düzenlenmiş olması da vergiyi doğuran bir olaydır. İthalatta ise Gümrük Kanunu’na göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetin in başlaması ve gümrük beyannamesine tescili
vergiyi doğuran olay olarak kabul edilir.

Katma Değer Vergisi’nin Mükellefi ve Sorumlusu
Katma Değer Vergisi’nin Mükellefi

Verginin mükellefi, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyet çerçevesinde mal ve hizmet tesliminde bulunanlardır.
Katma Değer Vergisi’nin mükellefi esas itibarıyla vergiye tabi işlemleri yapan kişilerdir. Dolayısıyla KDV’ye tabi işlemi yapan herkes, verginin mükellefidir.

Mükellefin dar veya tam mükellef olması gerçek veya tüzel kişi olması veya gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olması önemli değildir. KDV yapısı itibariyle yansıtılmaya uygun bir vergi olduğundan kanuni mükellef verginin tamamını fiyatına dahil edip tüketiciye devredebildiği için iktisadi mükellef tüketici olmaktadır. Vergilendirmeye ilişkin görevler bakımından vergi idaresi ile muhatap olmak zorunda olan kanuni mükelleflerdir. Kanunun 8 inci maddesinde özellik arz eden bazı işlemler de dikkate alınarak verginin mükellefi ayrı ayrı sayılmıştır.

Buna göre mükellef sayılanlar aşağıda açıklanmıştır.
-Mal teslimi ve hizmet ifası halinde bu işleri yapanlar: Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı ile serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri bu kapsamda yer almaktadır.
-İthalatlarda ise mal veya hizmeti ithal edenlerdedir. İthalatın kamu sektörü veya özel sektör tarafından yapılmış olması ya da herhangi bir şekil ve suretle gerçekleştirilmesi, mükellefiyeti etkilemez.
– Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar: Transit taşımalarla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar verginin mükellefidir. Buradaki taşımadan ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunan şahıslar tarafından yapılan taşımanın anlaşılması gerekmektedir. İkametgahı, işyeri, kanuni merkezi veya iş merkezi Türkiye’de olan şahıslar tarafından yapılan bu tür taşımalarda ise mükellef genel hükümlere göre taşıma işini yapanlardır. Gümrük ya da geçiş işlemine muhatap olanlar taşıyanın temsilcisi olabileceği gibi aracın şoförü de olabilir.
– PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları: PTT idaresi ve TRT Kurumu’nca yapılan hizmetlerde mükellef PTT ve TRT Genel Müdürlükleridir.
-Spor-toto, piyango (Milli Piyango dahil) ve benzeri oyunların teşkilat müdürlükleri:
Spor-Toto, Piyango (Milli Piyango dahil) ve benzeri oyunlarda oyunların teşkilat
müdürlükleri mükellef olur.
– At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bunları tertipleyenler:
At yarışı ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında mükellef bunları tertipleyenler olup, bu oyunların bayileri bu işleri nedeniyle mükellef sayılmayacaklardır.
– Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler , konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler maçlar, yarışmalar ve yarışlarda mükellef, bunları tertipleyenler veya gösterenlerdir.
-Gelir Vergisi Kanunu’nun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenler,
-Kanunun (1/3-h) maddesine göre, isteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunan mükellef
olur.

Katma Değer Vergisi’nin Sorumlusu
Kendisi gerçek mükellef olmadığı halde gerçek mükellef ya da mükelleflerle olan ilişkisi sebebi ile vergi kanunlarının gösterdiği hallerde, verginin beyan edilmesi, hesaplanması ya da ödenmesi mecburiyeti olan üçüncü kişiye vergi sorumlusu denir. Vergi Sorumlusu, Katma Değer Vergisi’nin 9’uncu maddesine göre, mükellefin Türkiye’de işyerinin, kanuni merkez ve iş merkezinin bulunmaması durumunda ve gerekli görülen diğer durumlarda, verginin ödenmesinden sorumlu olan kişidir. Maliye Bakanlığı vergi alacağını güvence altına almak için vergiye tabi işlemlere taraf olanları veya diğer ilgili kişileri sorumlu tutar. Mükellefin temsilcisi, vekili, mükellef adına hareket etmeye yetkili başka bir kişi ya da kendine mal teslim edilen ya da hizmet ifa edilen kişilerdir. Bu kişiler, vergi ile ilgili tüm ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumludurlar.

KATMA DEĞER VERGİSİ’NİN VERGİLENDİRME DÖNEMİ, BEYAN EDİLMESİ ve ÖDENMESİ
Vergilendirme Dönemi
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre vergilendirme dönemi:
– Faaliyetin oluştuğu bir takvim yılının üçer aylık dönemleridir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı mükelleflerin yıllık gayrisafi hasılatlarına göre üç aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi tespit edebilir.
– Bazı durumlarda vergilendirme dönemi farklı olabilir. Bunlar:
a) İthalatta vergi dönemi, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde gümrük bölgesine girildiği veya gümrük bölgesinden çıkıldığı an olarak kabul edilir.
b) Maliye ve Gümrük Bakanlığı, mükellefleri gruplandırmaya ve vergilendirme dönemleri için başlangıç aylarını tespit etmeye yetkilidir. Başlangıç ayları tespit olunan mükellefler için, üçer aylık dönemlerin aynı takvim yılı içinde olması şartı aranmaz.
Vergiyi, mükellef ya da vergi sorumlusu beyan eder. Vergilendirme döneminde herhangi bir işlem yapılmasa da devreden vergilerin görülmesi için beyannamenin verilmesi zorunludur.

Beyanname Verme Zamanı
Beyanname genelde takip eden ayın 24’üne kadar verilir. Bazen özel durumlarda bu süre üçer aylık dönemleri kapsayabilir. Örneğin işletme esasına göre defter tutan ve sadece nakliye işi yapan bir mükellef üçer aylık dönemlerle beyanname verir. Vergi üçer aylık dönemi ilgilendiren beyanname de takip eden ayın 24’üne kadar ve beyan edilir.
İşin bırakılması durumunda ilgili ayı takip eden ayın 24’üne kadar beyannamenin verilmesi gerekir. Bazı durumlarda beyanname verilme zamanı uzatılabilir. İşi bırakan mükellefin Katma Değer Vergisi beyannamesi, işin bıraktığı tarihi izleyen ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar verir. Katma Değer Vergisi beyanının gümrük
giriş beyannamesi ya da özel beyanname ile yapılması gerektiği hallerde bu beyannameler vergi mükellefiyetinin başladığı anda ilgili gümrük idaresine verilir. E-Beyanname uygulamasından yararlanabilenler ise eloktronik ortamda, beyannamenin kanuni teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 24:00’a kadar gönderebilirler.

Katma Değer Vergisi’nin Ödenmesi
-KDV Uygulama Genel Tebliği’ne44 göre “Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödemeye mecburdurlar. (VUK 17/04/2007 371 sıra nu.lu tebliğ).
-İthalatta KDV, gümrük vergisi ile birlikte ödenir.
-Gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ve ikametgahı, kanuni merkezi ve iş merkezi yurt dışında bulunanlar tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılığa ait Katma Değer Vergisi’ni, bu işlemlere ait özel beyannamelerin verilme süresi içinde öderler.
– Beyanname vermek mecburiyetinde olmayan mükellefler vergiyi, tarh süresi içinde
ödenir.
– Maliye ve Gümrük Bakanlığı, işlemin içeriğini göz önünde tutarak Katma Değer Vergisi’nin işlemden önce ödenmiş olması şartını koymaya yetkilidir. Ödeme vergi dairelerinin anlaşma yapmış olduğu bankalar yoluyla (internet bankacılığı dahil)
yapılabilir

İndirilecek KDV Nedir?
İşletmeler, bir malı ya da hizmeti teslim aldıkları zaman satın aldıkları satıcıya KDV ödemesi yaparlar. Yapılan bu ödeme sonrasında verilmiş olan KDV toplamına indirilecek KDV adı verilir.

KDV Tevkifat Oranları – En Son Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları
– Grup 1: Tahıl, Un, Ekmek, Gazete ve Dergi gibi ürünler: %1

– Grup 2: Et, Balık, Sebze, Meyve, Sağlık, Eğitim, Sinema Bileti, Ayakkabı, Çanta, Halı, Konfeksiyon gibi ürünler: %8

– Grup 3: Grup 1 ve Grup 2 dışında kalan ürünler ve hizmetler için: %18

KDV Nasıl Hesaplanır – Formülü Nedir?
Alınan veya satılan malın veya hizmetin bedelinin Kdv dahil veya Kdv hariç olmak üzere 2 farklı hesaplama şekli bulunmaktadır. Şimdi bu 2 hesaplama şeklini de örneklerle ele alalım.

~ KDV Dahil Hesaplama
KDV hariç tutardan KDV dahil tutarı hesaplamak için şu formülü kullanıyoruz:

KDV Hariç Tutar x [ 1 + ( KDV Oranı / 100 )]

~ KDV Hariç Hesaplama
KDV dahil tutardan KDV hariç tutarı hesaplamak için şu formülü kullanıyoruz:

KDV Dahil Tutar / [ 1 + ( KDV Oranı / 100 )]

KDV Hesaplama Aracı’nın Kullanımı
Yukarıda yazılmış olan formüller ve hesaplama yöntemleriyle uğraşmanıza gerek yoktur. Sayfanın en üst kısmında bulunan KDV hesaplama programını kullanarak işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

1. Adım: İşlem kısmından sizin için uygun olan seçeneği seçiniz.
2. Adım: %1, %8, %18 oranlarını seçin veya diğer kısmını seçip bir değer giriniz.
3. Adım: Tutarı giriniz ve Hesapla butonuna basınız. Yeniden hesaplama yapmak isterseniz Temizle butonuna basınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir